Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Hamar Montessoriskole består av valgte klassekontakter (foreldre/foresatte) fra hver gruppe (to eller tre personer fra hver gruppe). FAU velger selv sin leder på første møte om høsten. Et av medlemmene i FAU sitter som foreldrerepresentant i skolestyret (fortrinnsvis FAUs leder).

Slik arbeider FAU:
  • Fremmer fellesinteressene til foreldrene/foresatte gjennom et tett samarbeid med skolen.
  • Holder ca. to-tre møter hvert semester, flere ved behov.
  • Klassekontaktene er nærmeste kontaktperson for foreldrene/foresatt i den aktuelle gruppen, og bindeleddet til FAU/skolestyret.
  • Kan være høringsinstans for skoleadministrasjonen i saker som gjelder forholdet skole – hjem.
  • Tar initiativet til sosiale samlinger for foreldre/foresatte, personalet og elever, som for eksempel oppstartsfest etter skolestart eller vårfest/skolefest for elevene og/eller foreldrekaffe rett etter skoletid.
  • Arrangerer foredragskvelder/pedagogiske kvelder i samarbeid med skolen.
  • Kan hjelpe foreldre/foresatte til å finne fram til rette instanser ved behov.
  • Organiserer foreldre/foresatte i arbeidsgrupper/dugnadsgrupper hver høst, gjeldene for hele skoleåret. Alle familier er representert i minst en gruppe. Gruppene opprettes og/eller endres etter behov.

I Friskoleloven er FAU omtalt i § 5-4 om Foreldreråd:
"Ved kvar grunnskole skal det vere foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet kan velje eit arbeidsutval. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet".

Dugnader
FAU og foreldrenes/foresattes arbeidsgrupper arrangerer dugnader ute og inne etter behov. Mange foreldre/foresatte har bidratt med stor innsats på dugnadene. Dette er en uvurderlig hjelp, og skolen er helt avhengig av en aktiv gruppe av foreldre/foresatte som med engasjement og iver ønsker å bidra til skolens beste. Dugnader er også med på å skape god kontakt mellom foreldre/foresatte.

Kontakt
Kontakt oss gjerne på e-post: fau@hamar-montessoriskole.no

 
Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no